Algemene voorwaarden: Versie januari 2019.

Stacy’s Productions:

Eenmanszaak Stacy’s Productions gevestigd te Amsterdam.

Opdracht:

De aan Stacy’s Productions gegeven en door Stacy’s Productions aanvaarde opdracht tot advisering over, organisatie en productie van of uitvoering van (onderdelen van) een evenement dan wel de levering of ter beschikkingstelling van zaken en/of personeel.

Opdrachtgever:

De contractuele wederpartij van Stacy’s Productions

Partijen:

De partijen bij de overeenkomst, zijnde Stacy’s Productions en Opdrachtgever

Artikel 1: Algemeen

1.1                             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van en maken deel uit van alle overeenkomsten en alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Stacy’s Productions. De bijlage(n) bij een overeenkomst maakt c.q. maken integraal onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten overeenkomst.

 

1.2                              Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van onderhavige algemene voorwaarden, op de overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 2: De offerte / totstandkoming van de overeenkomst

2.1                              Alle aanbiedingen van Stacy’s Productions zijn steeds vrijblijvend. In een begroting zijn vaste posten en stelposten opgenomen. Stelposten worden door Stacy’s Productions zo zorgvuldig mogelijk geschat en zullen op basis van nacalculatie worden vastgesteld en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

2.2                              Prijzen van diensten en levering van zaken zijn gebaseerd op de prijs van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantie premies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren geldend op de dag van verzending van de aanbieding/offerte. Indien enige verhoging van prijsbepalende factoren (als hiervoor bedoeld) optreedt, heeft Stacy’s Productions het recht hetzij een evenredige verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst met Opdrachtgever voor zover die niet is uitgevoerd, te annuleren.

 

2.3                              Tenzij anders is overeengekomen worden werkzaamheden voor het opstellen van aanbiedingen aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

2.4                              Indien een aanbieding van Stacy’s Productions niet binnen 14 dagen of een in de aanbieding aangegeven periode door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail door Opdrachtgever is gevolgd en door Stacy’s Productions is bevestigd, is deze vervallen. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover Stacy’s Productions, bijvoorbeeld – doch daartoe niet beperkt – vanwege tijdsdruk reeds uitvoering heeft gegeven aan de in de aanbieding omschreven diensten/werkzaamheden. In dat geval is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

2.5                              Een overeenkomst tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever komt eerst tot stand indien Stacy’s Productions een door de Opdrachtgever ondertekende versie van het contract retour heeft ontvangen, tenzij door Stacy’s Productions reeds uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.6                              Een samengestelde prijsopgave verplicht Stacy’s Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

2.7                              De opdracht dient schriftelijk te worden overeengekomen. Nadere aanwijzingen en wijzigingen, binnen, dan wel buiten het kader van de opdracht dienen eveneens schriftelijk tussen Partijen te zijn vastgelegd.

 

2.8                              Tenzij anders overeengekomen, omvat de door Stacy’s Productions gedane offerte niet (enige verplichting tot) het afsluiten van enige verzekering zoals, maar niet beperkt tot, een evenementenverzekering, annuleringsverzekering, transport-, ongevallen-, productienegatief- en/of non-appearance verzekering. Het voorgaande geldt niet ten aanzien de wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke door Stacy’s Productions in verband met de door haar te verrichten diensten is afgesloten.

 

2.9                              Indien de Opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan Stacy’s Productions, zal Stacy’s Productions de voornoemde risico’s voor zover mogelijk en voor rekening van de Opdrachtgever verzekeren. De aansprakelijkheid van Stacy’s Productions, zo deze, ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, er mocht zijn, strekt evenwel ook in dit geval niet verder dan tot doorbetaling aan de Opdrachtgever van de door Stacy’s Productions ontvangen verzekeringsgelden.

 

Artikel 3. Zekerheidsstelling

3.1                              Stacy’s Productions is steeds gerechtigd alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

 

3.2                              Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze wordt gegeven heeft Stacy’s Productions het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen onverminderd het aan Stacy’s Productions toekomende recht op betaling van de tot dan toe gemaakte kosten, waarbij de bedragen als genoemd in de begroting in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1                              Stacy’s Productions zal de opdracht naar eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren op basis van het door Opdrachtgever goedgekeurde plan.

 

4.2                              Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen is het Stacy’s Productions toegestaan in enigerlei vorm werkzaam te zijn voor een bedrijf gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan dat van de Opdrachtgever

 

4.3                              Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen staat het Stacy’s Productions altijd vrij werkzaamheden in het kader van de opdracht door derden te laten verrichten. Stacy’s Productions is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de correcte nakoming van de uitvoering van werkzaamheden die in het kader van een overeenkomst door derden zijn verricht. Deze aansprakelijkheid aan de zijde van Stacy’s Productions komt te vervallen indien en zodra Stacy’s Productions door Opdrachtgever verplicht wordt om voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruik te maken van door Opdrachtgever aangewezen (derde) leveranciers/dienstverleners.

 

4.4                              Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zal Stacy’s Productions Opdrachtgever hierover tijdig informeren en zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk tussen Partijen overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk tussen Partijen overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Stacy’s Productions zal daarvan in zodanig geval zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen

 

4.5                              Door een wijziging van de overeenkomst als omschreven in

artikel 4.4 kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst in verband hiermee, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Stacy’s Productions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken

 

Artikel 5: De levering van zaken

5.1                              Indien en voorzover door Stacy’s Productions in het kader van de uit te voeren opdracht zaken dienen te worden geleverd, dan worden deze zaken vervoerd voor rekening en risico van de afnemer/Opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het ogenblik waarop de zaken het bedrijf van Stacy’s Productions, of in opdracht van Stacy’s Productions het bedrijf van de leverancier van de zaken verlaten. Indien verzending van de zaken door niet aan Stacy’s Productions toerekenbare oorzaken niet (tijdig) mogelijk is, geldt als moment van levering het tijdstip waarop de zaken ter verzending gereed staan. Vanaf dat ogenblik zijn de zaken voor risico van afnemer/Opdrachtgever.

 

5.2                              Alle vermeldingen van levertijden zijn bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer van de zaken/Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn opdracht te annuleren op grond van verschillen in de opgegeven en de uiteindelijke levertijd. Stacy’s Productions zal zich tot het uiterste inspannen de opgegeven levertijden na te komen. Afnemer/Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering en dient de te leveren zaken zo spoedig mogelijk na eerste verzoek van Stacy’s Productions op te halen.

 

5.3                              Overschrijding van genoemde levertijd geeft afnemer/Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding.

 

5.4                              De verzending van de door Stacy’s Productions te leveren zaken geschiedt op een door Stacy’s Productions te bepalen wijze. Mocht afnemer/Opdrachtgever een andere wijze van verzending wensen, dan kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.

 

5.5                              Alle door Stacy’s Productions of derden geleverde non-consumptieve zaken blijven eigendom van Stacy’s Productions en/of de door Stacy’s Productions gecontracteerde toeleveranciers of facilitaire bedrijven. Schade aan of verlies van deze zaken door de Opdrachtgever en/of zijn medewerkers en/of bezoekers/ genodigden veroorzaakt moeten door Opdrachtgever aan Stacy’s Productions worden vergoed tegen vervangingswaarde.

 

Artikel 6: Reclames

6.1                              Iedere reclame terzake van onvolledige of onjuiste levering van zaken of onvolledige dan wel onjuiste uivoering van de opdracht door Stacy’s Productions, dan wel waarneembare gebreken aan geleverde zaken, moet in geval van de levering van zaken binnen 48 uur na ontvangst van die zaken en in geval van onjuiste of onvolledige uitvoering van de opdracht binnen een redelijke termijn nadat de onvolkomenheden geconstateerd zijn of geconstateerd hadden kunnen zijn, schriftelijk ter kennis van Stacy’s Productions worden gebracht, bij gebreke waarvan Stacy’s Productions niet gehouden is tot andere of remplaceerleveringen en geen aanspraak op vergoeding, hoe dan ook, kan worden gemaakt. Reclames met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden nadat zodanige gebreken redelijkerwijze door Opdrachtgever geconstateerd hadden kunnen worden.

 

6.2                              Betreffende het beschikbaar gesteld personeel geldt het navolgende. Indien de dienstverlening (mede) het ter beschikking stellen van personeel betreft, draagt Stacy’s Productions er voor zorg dat het ter beschikking gestelde en eventueel met bediening van apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van het door Stacy’s Productions ter beschikking te stellen personeel geldt dat Stacy’s Productions bij haar keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door Opdrachtgever aan Stacy’s Productions verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden evenals met de haar bekende hoedanigheid en ervaring van de in aanmerking komende personeelsleden. De keuze ter zake het ter beschikking stellen van personeel is geheel aan Stacy’s Productions. De verbintenis tot het beschikbaarstellen van personeel is een inspanningsverbintenis. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van Stacy’s Productions volgens Opdrachtgever niet aan de te stellen eisen, dan zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn nadat van die ongeschiktheid is gebleken Stacy’s Productions daarover met opgave van bezwaren informeren. Stacy’s Productions zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid van andere personeelsleden – het betreffende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht de mate van ongeschiktheid van het te vervangen personeelslid.

 

6.3                              Reclames geven de afnemer/Opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk is uitgesloten.

 

6.4                              Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen twee weken na de factuurdatum.

 

Artikel 7: Verplichtingen / verantwoordelijkheden Opdrachtgever

7.1                              Opdrachtgever is verplicht haar medewerking te verlenen en Stacy’s Productions al die informatie en gegevens te verstrekken waarvan zij redelijkerwijze de noodzakelijkheid voor het adequaat uitvoeren van de opdracht door Stacy’s Productions kan vermoeden.

 

7.2                              Opdrachtgever dient Stacy’s Productions in staat te stellen haar opdracht uit te voeren, en er onder andere – maar niet uitsluitend – voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

 • de voor de nakoming van de overeenkomst vereiste vergunningen en ontheffingen tijdig door de bevoegde instanties c.q. autoriteiten zijn/worden verleend en schriftelijk aanwezig zijn;
 • medewerkers van Stacy’s Productions, zodra zij op de locatie van het evenement zijn aangekomen direct een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven verrichten;
 • ten behoeve van de medewerkers van Stacy’s Productions de krachtens de wet, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;
 • de door de Opdrachtgever aangewezen locatie van het evenement geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht.
 • Opdrachtgever dient zich te houden aan het door de houder van de locatie aan te geven

maximaal toegestane aantal bezoekers. Een en ander is afhankelijk van de aard van de gewenste activiteiten en zal door Stacy’s Productions per geval worden medegedeeld;

 • Opdrachtgever dient zich te houden aan het door de houder van de locatie aan te geven maximaal te produceren Decibel tijdens het evenement;
 • de toegangswegen tot de locatie van het evenement geschikt zijn voor het benodigde transport;
 • de veiligheid van de artiesten, medewerkers en bezoekers van het evenement voldoende gewaarborgd zijn. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over de hiervoor genoemde maatregelen, is Stacy’s Productions niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest/artiesten) daartoe nopen.
 • bij de afronding van de voorbereidende werkzaamheden een ter zake bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig is om te controleren of de (voorbereidende) werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

 

7.3                              Opdrachtgever garandeert Stacy’s Productions dat zij in alle gevallen in voldoende mate is verzekerd tegen iedere willekeurige schade, waaronder mede begrepen doch daartoe niet beperkt, directe schade en indirecte schade, welke als gevolg van haar, evenals van door voor haar werkzame c.q. ingehuurde derden dan wel door haar bezoekers en/of gasten, verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen en/of nalaten in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.

 

7.4                              Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Stacy’s Productions gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Stacy’s Productions overeengekomen prijs.

 

7.5                              De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Bumarechten en/of eventuele andere van toepassing zijnde vergoedingen aan collectieve auteursrechtenorganisaties in verband met de openbaarmaking/ verveelvoudiging van muziek en eventueel ander auteursrechtelijk beschermd materiaal in verband met het door Opdrachtgever georganiseerde evenement. Indien Stacy’s Productions een naheffing krijgt van de Buma of een andere collectieve auteursrechtenorganisatie die betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst zal Stacy’s Productions deze aan Opdrachtgever doorberekenen.

 

7.6                              De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever

 

7.7                              Stacy’s Productions zal de Opdrachtgever tijdig een gedetailleerd voorstel doen ten aanzien van de indeling, aankleding en versiering etcetera van de locatie waar het evenement plaatsvindt. De definitieve invulling van een en ander zal in goed onderling overleg tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever worden vastgesteld, echter te allen tijde rekeninghoudend met ter zake van toepassing zijnde (brand) veiligheidsvoorschriften. Stacy’s Productions zal in geval van twijfel met betrekking tot de (brand)veiligheid de houder van de locatie c.q. de bevoegde (brandweer)autoriteit inschakelen voor advies. Indien er op grond van de brandweer- of andere veiligheidsvoorschriften van de betreffende locatie c.q. voorschriften van de brandweer of relevante autoriteit aanvullende c.q. afwijkende voorwaarden worden gesteld, komen de dientengevolge te maken kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de door de brandweer of andere relevante autoriteit vastgestelde voorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Stacy’s Productions voor schade welke is ontstaan door overtreding van de op het evenement/de locatie van toepassing zijnde brandweer- en/of veilgheidsvoorschriften.

 

7.8                              Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan derden c.q. aan de locatie, welke voortvloeit uit het gebruik door Opdrachtgever, door voor Opdrachtgever werkzame c.q. ingehuurde derden dan wel door bezoekers en/of gasten van Opdrachtgever van de locatie en vrijwaart Stacy’s Productions tegen alle aanspraken van derden ter zake.

 

Artikel 8: Betaling

8.1                              Alle door Stacy’s Productions opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Facturen worden opgemaakt in Euro’s. Bij betaling in buitenlandse valuta zijn koersverschillen, kosten van omwisseling en bank(transactie)kosten etcetera voor rekening van de Opdrachtgever.

 

8.2                              Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.3                              Alle betalingen dienen zonder enige aftrek van kosten of kortingen of schuldvergelijking te geschieden op een door Stacy’s Productions aan te wijzen rekening.

 

8.4                              Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wordt vanaf de vervaldag rente in rekening gebracht gelijk de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

 

8.5                              Alle kosten die door Stacy’s Productions worden gemaakt om tot incasso van verschuldigde bedragen te geraken, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn met name declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voor zover geliquideerde kosten te bovengaand, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers in incassobureaus, doch ten minste een bedrag berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

8.6                              Stacy’s Productions behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde zaken of nog te leveren zaken, evenals ten behoeve van eventuele vorderingen van Stacy’s Productions in het kader van levering van zaken, verrichtte of te verrichten werkzaamheden, of anderszins, en van hetgeen Stacy’s Productions van Opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

 

8.7                              De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stacy’s Productions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en annulering van overeenkomst

9.1                              Stacy’s Productions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan Opdrachtgever te ontbinden, indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ingebrekestelling met een daarin gestelde redelijke termijn niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst Stacy’s Productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
 • door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Stacy’s Productions kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

 

9.2                              Voorts is Stacy’s Productions bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stacy’s Productions kan worden gevergd

 

9.3                              Indien Stacy’s Productions tot opschorting of ontbinding overgaat op grond van het bepaalde in arikel 9.1 en 9.2, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Stacy’s Productions op het moment van de ontbinding reeds een gedeelte van de opdracht heeft voldaan, zal dit gedeelte en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Stacy’s Productions ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Stacy’s Productions voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Indien Stacy’s Productions de nakoming van haar verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

9.4            Indien en voor zover (een gedeelte van een) opdracht/evenement na totstandkoming van de overeenkomst alsnog door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanwege omstandigheden die buiten de macht van Stacy’s Productions liggen en de afgelasting van (een gedeelte van) de opdracht/het

evenement niet aan Stacy’s Productions kan worden toegerekend, zal Opdrachtgever in ieder geval de alle door Stacy’s Productions tot het moment van annulering van (het gedeelte van) de opdracht/het evenement gemaakte kosten betalen, voor zover Stacy’s Productions kan aantonen dat deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht/het evenement, onder welke kosten in ieder geval worden begrepen: (i) Stacy’s Productions’s

overheadkosten, (ii) Stacy’s Productions’s producersfee en (iii) alle kosten (inclusief – voor zover van toepassing – hun producersfees en overheadkosten) gemaakt door derden, ingehuurd

door Stacy’s Productions ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden voor de opdracht/het evenement uitdrukkelijk worden begrepen.

 

9.5                              Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stacy’s Productions, zal Stacy’s Productions in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Het voorgaande is niet van toepassing indien de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stacy’s Productions extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stacy’s Productions anders aangeeft.

 

9.6                              In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stacy’s Productions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beeindigen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stacy’s Productions in verband met voor de beeindiging/annulering van de overeenkomst door Stacy’s Productions reeds verrichte prestaties zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

9.7                              In geval van ontbinding, opzegging of annulering van de overeenkomst komt een eventueel door Stacy’s Productions aan Opdrachtgever verrichte overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten van rechtswege te vervallen, bedoelde rechten komen in zodanig geval onverkort toe aan Stacy’s Productions. Opdrachtgever verplicht zich – voor zover noodzakelijk – volledig mee te werken aan het verrichten van noodzakelijke overdrachtshandelingen.

 

Artikel 10           Aansprakelijkheid

10.1         Stacy’s Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schuld of toedoen van Opdrachtgever, waaronder zaken of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is. Stacy’s Productions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van haar medewerkers indien dit geschiedt op of naar aanleiding van instructie, advies of opdracht dan wel andere inmenging van (vertegenwoordigers van, medewerkers van of derden gecontracteerd door) Opdrachtgever.

 

10.2         Stacy’s Productions is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Opdrachtgever geleden schade welke aantoonbaar voortvloeit uit overeenkomsten tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever, op grond waarvan Stacy’s Productions producten levert/verhuurt en/of bepaalde werkzaamheden of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen bepaald. De aansprakelijkheid van Stacy’s Productions voor directe schade zal nimmer meer kunnen bedragen dan de door de verzekering van Stacy’s Productions in het voorkomende geval gedane uitkering en indien en voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Stacy’s Productions wordt gedekt. Indien de verzekering van Stacy’s Productions niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering van Stacy’s Productions wordt gedekt, is de aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot de hoogte van het met Opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag exclusief BTW.

 

10.3         Indirecte schade, waaronder schade van derden, winst-/inkomstenderving, reputatieschade  of andere vormen van gevolgschade komen nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

10.4         In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever is Stacy’s Productions in het geval nakoming niet meer mogelijk is slechts gehouden tot betaling van vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Stacy’s Productions voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm ook en vergoeding van indirecte schade als in lid 3 van dit artikel omschreven.

 

10.5         In geval van onrechtmatige daad van Stacy’s Productions of van haar medewerkers waarvoor Stacy’s Productions rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Stacy’s Productions slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover die schade is ontstaan door grove opzet of schuld.

 

10.6         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Stacy’s Productions heeft gemeld. Elke rechtsvordering van Opdrachtgever vervalt zes (6) maanden na beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft.

 

10.7         Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in of op de locatie van het evenement is ingebracht of zich daar bevindt, bevindt zich daar voor risico van Opdrachtgever. Stacy’s Productions belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan, tenzij de verplichting daartoe uitdrukkelijk tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Stacy’s Productions is niet aansprakelijk voor beschadiging en/

of teloorgaan van zaken of eigendommen van Opdrachtgever of derden (waaronder begrepen het publiek, deelnemers, gasten en/of uitvoerenden, door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Stacy’s Productions of haar personeel). Opdrachtgever vrijwaart Stacy’s Productions voor aanspraken van derden als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 11:          Overmacht

11.1         Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de andere partij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

11.2         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Stacy’s Productions geen invloed kan uitoefenen en waardoor redelijkerwijs van Stacy’s Productions niet kan worden verlangd haar verplichtingen na te komen. In ieder geval – doch niet uitsluitend – wordt onder overmacht begrepen: het in onbruik raken van de evenementlocatie, (burger)oorlog, veiligheids- en andere overheidsmaatregelen waaronder begrepen in- en uitvoerverboden, oorlogsgevaar of –dreiging, oproer, terroristische acties/aanvallen of dreiging daarvan, storm, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Stacy’s Productions personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, ziekte van de ten behoeve van het evenement gecontracteerde artiest(en),

 

11.3         In geval van overmacht is de partij die zich op overmacht beroept gerechtigd:

 • hetzij de overeenkomst met de andere partij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de andere partij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de ontbindende partij hierdoor jegens de andere partij schadeplichtig wordt;
 • hetzij in overleg met de andere partij de uitvoering van de opdracht/het evenement te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum;

 

11.4         Voorzover Stacy’s Productions ten tijde van het intreden van overmacht reeds een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Stacy’s Productions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

11.5         Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning en/of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever geen overmacht op.

 

Artikel 12:          Intellectueel eigendom – Vertrouwelijkheid

 

12.1         Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder uitdrukkelijk begrepen auteursrecht, naburige rechten, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot door Stacy’s Productions ontwikkelde concepten, programma(formats), evenement(concepten), presentaties en alle daarmee samenhangende werken zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo´s en/of beeldmerken, audio- en/of audio-visueel materiaal, motion graphics, databestanden etc – welke aan Opdrachtgever zijn gepresenteerd of ter beschikking gesteld – berusten bij Stacy’s Productions en blijven bij Stacy’s Productions berusten. Alle fysieke eigendomsrechten met betrekking tot dragers en/of materialen waarop/waarin deze werken zijn vastgelegd (zoals banden, CD’s, CD-roms, computer-/bronbestanden) berusten eveneens bij Stacy’s Productions en blijven bij Stacy’s Productions berusten. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de voornoemde  werken en/of dragers en/of materialen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens indien hieromtrent uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Stacy’s Productions andersluidende afspraken zijn gemaakt.

 

12.2         Al het door Stacy’s Productions in het kader van de opdracht ontwikkelde materiaal (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo’s en/of beeldmerken, audio-visueel materiaal, motion graphics, databestanden etc) mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt in de oorspronkelijke vorm en binnen het kader van het tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever overeengekomen gebruik van dat materiaal in verband met de opdracht. Dit gebruik zal veelal beperkt zijn tot gebruik voor interne doeleinden (zijnde binnen de onderneming van Opdrachtgever). Voor ieder additioneel gebruik van bedoeld materiaal is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stacy’s Productions vereist.

 

12.3         Gelet op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, zijn uitsluitend Stacy’s Productions en/of de partij(en) die het in de voorgaande leden omschreven materiaal in opdracht van Stacy’s Productions hebben vervaardigd, gerechtigd tot incassering en/of ontvangst van vergoedingen van collectieve beheersorganisaties in verband met de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal.

 

12.4         Indien en voor zover Stacy’s Productions in het kader van de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van (al dan niet auteursrechtelijk beschermd) materiaal aangeleverd door de Opdrachtgever, aanvaardt Stacy’s Productions geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van aanspraken van derden gedaan in verband met de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal. Opdrachtgever vrijwaart Stacy’s Productions van aanspraken van derden in verband hiermee gedaan en Opdrachtgever zal Stacy’s Productions volledig schadeloosstellen voor alle door Stacy’s Productions geleden schade voortvloeiend uit voornoemde aanspraken van derden.

 

12.5         De inhoud van de overeenkomst alsmede de inhoud van het tussen Stacy’s Productions en Opdrachtgever overeengekomen programma- of evenementsformat is strikt vertrouwelijk en mag zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet aan derden bekend worden gemaakt.

 

 

Artikel 13:          Publiciteit, TV/ Film opnamen

13.1         Opdrachtgever dient er bij publicatie door Opdrachtgever ter zake het te houden

evenement voor zorg te dragen dat duidelijk wordt aangegeven op welke wijze bezoekers/gasten/deelnemers van het evenement de locatie van het evenement dienen te betreden

 

13.2         Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de locatie en/of Stacy’s Productions publiciteitsuitingen, noch reclame- en/of foldermateriaal met betrekking tot het evenement of met betrekking tot Opdrachtgever aan/bij de locatie van het evenement aan te brengen of uit te (doen) delen.

 

13.3         Mede gelet op het bepaalde in artikel 12 is het Opdrachtgever en haar bezoekers/gasten niet toegestaan om video-, film, TV-en of andere audio-visuele opnamen van het evenement te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van Stacy’s Productions en/of de houder van de locatie waar het evenement plaatsvindt.

 

Artikel 14:          Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1         Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam

 

14.2         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Stacy’s Productions. Iedere gedeeltelijke wijziging of terzijdestelling van enige bepaling van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dan wel van de algemene voorwaarden is slechts bindend indien deze tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

14.3         De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 15:          Geschillen en rechtskeuze

15.1         Op alle aanbiedingen van Stacy’s Productions en de met Stacy’s Productions gesloten overeenkomsten, als ook op alle eventuele daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

15.2         In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen alle geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend een andere rechter als bevoegd aanwijst.